Se film

For å få nok boliger må vi bygge effektivt, rimelig og grønt.

Moelven er godt rustet for fremtiden

Moelven forbedret i 2015 den underliggende driften med NOK 50 millioner og oppnådde et driftsresultat på NOK 215 millioner. Driftsinntektene økte med nærmere 10 prosent til NOK 9.690 millioner.

I sum er det slik at konsernet økte ytterligere sine driftsinntekter og forbedret driftsresultat i et år med sterk vektlegging av internt forbedringsarbeid og omstrukturering. Det er jeg fornøyd med.

Regnskapet for 2015 ble imidlertid belastet med NOK 94 millioner for tap ved salg av anleggsaktiva og kostnadsoverskridelser på prosjekter. Derfor ble resultatene i konsernets underliggende drift bedre enn driftsresultatet indikerer.

Konsernet økte i 2015 sin brutto driftsmargin (EBITDA) til 5,7 prosent fra 5,6 prosent i 2014. Samtidig ble avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) forbedret til 7,4 prosent fra 6,8 prosent.

Forbedringen i 2015 er derfor tilfredsstillende. Forbedrings- og omstruktureringstiltakene for å nå de langsiktige målsettingene følger oppsatt plan.

Netto rentebærende gjeld har sunket med nærmere en kvart milliard norske kroner fra 2014 til 2015 og egenkapitalen har økt med NOK 165 millioner til NOK 1.757 millioner. Finansielt står vi sterkere enn på lenge.

Hvordan er så prognosene for Moelven i framtida?

Det er særlig tre viktige samfunnsutfordringer vi står overfor og som påvirker oss.

For det første står Europa og særlig Skandinavia overfor en voldsom befolkningsvekst, og boligunderskuddet vokser for hvert år. For det andre ser vi at sterk urbanisering er det tydeligste utviklingstrekket i måten vi lever og bor på i Skandinavia. For det tredje står jordkloden overfor alvorlige klimautfordringer.

Dette er utfordringer som tvinger frem endringer i samfunnet, i byggebransjen og hos oss som industriaktør og leverandør.

Moelven har vært en del av skandinavisk byggeskikk gjennom generasjoner. I snart 120 år har Moelven levert samfunnsnyttige produkter og tjenester - med tre som vår aller viktigste råvare. Samtidig tenker vi nytt. Vi følger samfunnsutviklingen tett og utvikler nye produkter og løsninger.

Derfor er konsernets produkt- og tjenesteportofølge godt tilpasset framtidige samfunnsutfordringer.

I 2015 utviklet Moelven et nytt, fleksibelt boligkonsept som drar enda bedre nytte av modulsystemets fordeler. Det er funksjonelle og estetiske leiligheter i ulike størrelser i opp til fire etasjer. Et konsept tilpasset tettsteder og forsteder rundt eller i nærheten av de store byene der vi ser den største befolkningsveksten komme.

Etterspørsel etter tids- og kostnadseffektive byggeløsninger innenfor segmentet midlertidige modulbygg øker voldsomt i Sverige blant annet som følge av sterk befolkningsvekst. Moelven Byggmodul ABs produksjonsenhet i Säffle møter økt etterspørsel og investerer 72 millioner i robotisert modulproduksjon. Inspirasjon fra bilindustrien vil øke produksjonsenhetens kapasitet med 80 prosent.

Bolighuset «Treet» i Bergen – som vant prisen Årets Trebyggeri 2015 - har 14 etasjer i tre og er hele fire etasjer høyere enn noe annet trehus. Treet er et pilotprosjekt og er et eksempel på limtreløsninger for bærekraftige og høye bygninger i byområder.

Tre er i særklasse det mest klimavennlige byggematerialet som finnes. Det er fornybart, kortreist og holdbart. I tillegg er tre fleksibelt og robust – og gir mulighet for så vel skreddersøm som masseproduksjon. I Moelven fortsetter vi derfor å utvikle stadig nye produkter i tre. Moelven Woods nye produkt MALM100 - laget i 100 prosent malmfuru - er et av flere slike eksempler.

Disse eksemplene viser at Moelven har innovasjonsevne og at konsernet tenker nytt i en ellers tradisjonell bransje. Gode løsninger, bra prosjekter og flotte produkter baner vei for en industri som er framtidsrettet.

For at vi skal ha konkurransekraft i framtida er det derfor avgjørende at vi utvikler nye produkter og løsninger basert på tre, at vi har finansiell styrke, at vi utvikler vår kompetanse i takt med den teknologiske utviklingen og ikke minst at vi har en god infrastruktur både for bil, båt og jernbane.

Slik jeg ser det er vi ikke bare godt i rute til å nå målsettingen på 13 prosent avkastning på sysselsatt kapital i 2018. Det ligger også an til at Moelven vil representere et godt lønnsomhetspotensial for sine eiere i lang tid framover.

Morten Kristiansen

Konsernsjef

Moelven Industrier ASA

Driftresultat
214.8
mill. nok
Driftsinntekter
9.690
mill. nok

Resultat

Hovedtall

HMS

Gå til ÅRSREGNSKAP
Nyheter

Geniale byggeklosser

Geniale byggeklosser

Moelvens nye, innovative boligkonsept slo raskt an i markedet.

Vinteren 2015 lanserte Moelven sitt nye, modulbaserte bolig­konsept – definerte byggeklosser i form av moduler som kan settes sammen til uendelig mange typer bygg.

– Vi har fått bra respons i markedet og har god kontraheringstakt, forteller salgssjef Tormod Kvisler i Moelven ByggModul AS.

Byggeklossene kan ikke endres, men det er stor fleksibilitet på fasade og bygningsuttrykk samt vanlige tilvalg på kjøkken, bad, parkett med videre. Som ved all industriell bygging er viktige gevinster lavere byggekostnad og kortere byggetid, men den største endringen Moelven har gjort – er at selskapet nå er blitt totalentreprenør.

– Vi har tatt med oss hele verdikjeden, fra planlegging til nøkkelferdig bygg, presiserer Kvisler.

Sikker på sluttsummen

Med det nye boligkonseptet kan Moelven nå levere ferdige leilighetsbygg med parkeringskjeller og balkonger, og sluttsummen er satt før prosjektet starter.

– Vi har standard moduler til leiligheter og en standard parkeringskjelle som vi vet hva koster, det er i all hovedsak kostnader med tomt som vil variere. Vi kan veldig tidlig i prosjektutviklingen si hva prosjektet vil koste utbygger, fastslår han.

Konseptet dekker et behov i markedet, etter leiligheter i et gitt segment.

– Modulkonseptet vårt svarer på behovet for kostnadseffektive leilighetsbygg på 3-4 etasjer.

Første prosjekt i produksjon

Den første bestillingen kom høsten 2015, bare et drøyt halvår etter at boligkonseptet ble lansert.

– Dette var langt over forventningen, konstaterer salgssjefen.

Fjeldsetlia Park i Elverum er et boligprosjekt med 52 leiligheter, med oppstart i fabrikk i februar 2016 og ferdigstillelse til høsten. Det tar rundt åtte måneder fra vi starter produksjonen i fabrikk til de første kan flytte inn i sin nye leilighet. Prosjektet er det første med 12 meters moduler og produseres på Moelven ByggModul Hjellum, modulfabrikken Moelven kjøpte sommeren 2015 for å rendyrke sin produksjon av standardiserte og nøkkelferdige fleretasjes leilighetsbygg.

Økt konkurransekraft

Moelvens konsept for industriell boligbygging har falt i god jord hos prosjektutviklere, også hos boliggiganten OBOS.

– Vi har nå tre store boligprosjekter med OBOS, bekrefter Kvisler.

Han mener konseptet har økt Moelvens konkurransekraft i forhold til tradisjonelle entreprenører samt modulkonkurrentene i baltiske land.

– Måler du kostnaden modul mot modul, blir det umulig å konkurrere mot de baltiske prisene der timeprisen er så mye lavere. Men gjennom å bli totalentreprenør er vi blitt et attraktivt alternativ til å styre mange entrepriser og leverandører selv. Nå kan utbygger stå med hendene i bukselomma og se på prosessen, vel vitende om at totalprisen også blir lavere. Vi ligger der vi skal være prismessig, og er veldig fornøyde med å ha truffet så godt i de markedene vi retter oss mot.

9 år uten en skade med fravær

9 år uten en skade med fravær

Ansatte ved Moelven Are setter sin ære i at alle kommer hele hjem fra jobb hver dag.

Det er nå gått mer enn ni år siden sist en ansatt ved Moelven Are fikk en skade som har ført til fravær.

– 9-årsdagen ble feiret med pizza, sier daglig leder Morten Tunby ved høvleriet i Spydeberg, Østfold. Han tror en medvirkende faktor er at de ansatte er godt voksne, fornuftige mennesker med lang erfaring, som dessuten bruker det sikkerhetsutstyret som finnes.

–Moelven Are er et sted hvor folk blir værende i mange år, og de tilpasser tempoet til risikoen. Skader skjer jo ofte som følge av kombinasjonen av hastverk og manglende erfaring. Ikke minst situasjoner der man «bare skal noe» i bråhast, forklarer Tunby.

– Samme om det er på vei ut av bilen, i kantina eller mens man jobber på verkstedet, så er det viktig å tenke seg om og tenke konsekvens, sier han.

Motiverende tiltak

I 2014 fikk alle Moelvens virksomheter en sikkerhetstavle som viser hvor mange dager som er gått siden forrige skade med fravær. Moelven Are topper statistikken i Moelven-konsernet, og tavla bidrar til å skape engasjement.

– Denne formen for synliggjøring, å se tallet stige fra dag til dag, er helt klart motiverende. Ingen vil være den som gjør at vi starter på null igjen, sier Tunby, som forteller at de er flinke til å markere milepæler.

– Nå satser vi på å kunne feire 3333 dager, før 10 års-jubileet neste år, fastslår han.

Intensivert innsats i konsernet

Til tross for en mangeårig innsats er dessverre ikke skadestatistikken like gledelig lesning for alle virksomhetene i Moelven-konsernet.

Skadetallene er fortsatt for høye mange steder, og forebyggende sikkerhetsarbeid blir et av Moelvens aller viktigste satsningsområder fremover.

HMS har hatt stor fokus i mange år, og en utvidet innsats for å forbedre resultatene startet i 2015, da konsernet blant annet innførte økte krav til rapportering og minimumskrav til sikkerhetsutstyr, utnevnte HMS-ressurspersoner og etablerte en egen sikkerhetskomité.

Målet er 0 skader

I deler av konsernet har tiltakene gitt gode resultater. I andre deler er det fortsatt en vei å gå. Å endre sikkerhetskulturen er langsiktig arbeid, men Moelven står fast ved at enhver skade kan forebygges. Det er et felles ansvar, og ansatte oppfordres til ikke bare å ta vare på seg selv, men også å se etter arbeidskameraten sin.

– Målet er null skader. På veien dit har vi satt oss noen delmål. I dag er H1-verdien (antall skader med fravær pr million arbeidede timer) på rundt 15. I 2016 skal H1-verdien være under 10, i 2017 under 8 og i 2018 under 6. Når vi har fått til det, kan vi si at vi er på rett vei mot målet, sier konsernsjef Morten Kristiansen.

Samfunnsansvar er en del av vår forretningsfilosofi

Samfunnsansvar er en del av vår forretningsfilosofi

Bærekraft er både en av våre kjerneverdier og et av våre fremste konkurransefortrinn.

I Moelven baserer vi vår virksomhet på fornybare ressurser, og vi leverer produkter og tjenester som folk har bruk for. Sammen utgjør dette en «grønn konkurransekraft» som på mange måter kjennetegner hva Moelven er og står for.

– Vi er så heldige å drive i en bransje som snakker godt med miljøet. Men vi lener oss ikke tilbake, i Moelven pågår det tvert i mot en kontinuerlig innsats for å redusere belastningen. Verken med tanke på miljøet eller vårt omdømme kan vi tillate oss å sakke akterut der vi anser oss som sterkest, sier direktør for kommunikasjon og HR, Kristin Vitsø Bjørnstad.

Opptrer ansvarlig i ett og alt

Å ta ansvar for miljøet og bidra i samfunnet der vi opererer, er faktisk en selvfølgelig premiss for å være med – og en naturlig del av vår daglige drift.

– I Moelven forsøker vi opptre ansvarlig i alt vi sier og gjør, både fordi vi tror det er lønnsomt og fordi det er det er riktig å gjøre, sier Bjørnstad, som understreker at Moelvens største bidrag til samfunnet er å drive virksomheten på en skikkelig måte. – Vi har bærekraftig utnyttelse av råvaren. Vi inngår langsiktige avtaler med leverandører, tar vare på kundene våre, har skikkelige arbeidskontrakter for de ansatte, og jobber for trygge og forutsigbare rammer. Vi har mål om gi folk muligheter, slik at man som ansatt har mulighet til å vokse og utvikle seg.

Lokalt engasjement Mange av Moelvens mer enn 50 virksomheter er hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn, og det forplikter:

– Da blir også stedet avhengig av at vi driver godt, tjener penger og opptrer anstendig. Verdiene våre og visjonen ligger i bunnen, men noe av det aller viktigste vi gjør for å lykkes med dette, er åpenhet om alt vi gjør. Denne filosofien er kanskje den aller viktigste forsikringen for å drive forsvarlig, poengterer hun.

I disse lokalsamfunnene bidrar Moelven med å sponse aktiviteter det er stor oppslutning om i nærmiljøet.

– I disse områdene er det særlig barn og unge vi ønsker å gi muligheter og gode rom for utvikling innen idrett og kultur. En del av vårt samfunnsansvar handler jo nettopp om å bidra der vi er, sier Bjørnstad.

Prioriterer barn og unge

I Moelvens nye strategi for sponsing, er det nettopp formål som tilgodeser barn og unge som skal prioriteres. Nytt av året i fjor, var at Moelven-konsernet valgte å gi et stort beløp til Redd barna i stedet for en gave til hver ansatt.

Gaven var på 350 000 kroner, og det var konsernsjef Morten Kristiansen som tok initiativ til å gi om lag 100 kroner per ansatt til en veldedig organisasjon.

 
– I Moelven har vi hatt tradisjon for å gi alle en gave til jul, men jeg tror at det i dag er forsvinnende få blant våre ansatte i Norge, Sverige og Danmark som faktisk har bruk for flere ting. Ved å gi et større beløp i pengegave til Redd Barna, kan vi i fellesskap bidra til å gjøre noe for andre mennesker – noe som monner, sier han.

Redd Barna jobber for barns rettigheter i 120 land og er verdens ledende organisasjon for barn.

– Pengene skal gå til skolegang og utdanning, som er det aller viktigste tiltaket for å gi barn og unge bedre fremtidsmuligheter. Det er vår oppfatning at dette var en julegave alle ansatte kunne stille seg bak, sier Kristiansen.

Virksomheten

Moelven er en av Skandinavias fremste leverandører av produkter og tjenester til byggebransjen, og består av 43 produksjonsselskaper og 32 kontorer for salg, service og montering. Moelven-konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge.

Les mer om Moelven