Hovedtrekk for året

For Moelven-konsernet har 2015 vært et år med sterk vektlegging av internt forbedringsarbeid og omstrukturering i henhold til strategien som ble utarbeidet høsten 2014.

Både salg av anlegg fra den tremekaniske delen av konsernet og oppkjøp av virksomhet innen Byggsystemer er konsekvenser av denne strategien. Den samlede etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester var tilfredsstillende gjennom året, og konsernet økte sine driftsinntekter med NOK 862,2 mill til NOK 9 690,4 mill. Driftsresultatet ble forbedret fra NOK 203,6 mill til NOK 214,8 mill og avkastning på sysselsatt kapital ble forbedret fra 6,8 til 7,4 prosent.

Med omsetning over 30 land og på flere kontinenter, påvirkes Moelven-konsernet naturlig nok av utviklingen i verdensøkonomien. Spredningen er imidlertid stor nok til å gi en diversifiserende effekt. Totalt skjer omkring 15 prosent av konsernets samlede omsetning på markeder utenfor Skandinavia. Gjennom 2015 har etterspørselen i sum vært tilfredsstillende. Moelven eksporterer i svært liten grad til USA, men bedringen i den amerikanske økonomien bidrar til å bedre markedsbalansen i andre markeder hvor Moelven er til stede.

Eksporten skjer i all hovedsak fra de enhetene som benytter sagtømmer som råstoff i sin produksjon, det vil si sagbrukene innen Timber og de kombinerte sagbrukene og høvleriene innen Wood. Det er hovedsakelig industritre som eksporteres. For Timber isolert er eksportandelen utenfor Skandinavia 45 prosent og for Wood 10 prosent. Både prisutviklingen på det internasjonale markedet for industritre og valutakursutviklingen har derfor stor betydning for virksomheten. Prisnivåene internasjonalt overføres raskt til hjemmemarkedet i Skandinavia. I 2015 har prisene for industritre vært fallende, men på eksportmarkedene har valutaforholdene bidratt til å opprettholde marginene.

Råstoff-tilgangen for de tømmerforbrukende enhetene var tilfredsstillende gjennom året.

Prisnivåene for sagtømmer falt svakt gjennom året og var samlet sett noe lavere enn i 2014. Prisene for flis- og fiberprodukter var også lavere enn året før. Nedgangen var først merkbare på svensk side, men gjorde seg gjeldende også på norsk side utover i året.


Wood-divisjonen omsetter sine videreforedlede trevarer hovedsakelig innen byggevarehandelen i Skandinavia. Etterspørselen fra dette markedet har vært tilfredsstillende, men prisnivåene falt noe gjennom året.

Byggsystemdivisjonen opererer utelukkende innen bygg- og anlegg i Skandinavia. Leveranser skjer til profesjonelle aktører innen både nybyggmarkedet og til ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg). Etterspørselen etter divisjonens produkter og tjenester har i sum vært tilfredsstillende gjennom året, og den samlede ordrereserven ved utgangen av året var NOK 272 mill høyere enn året før. Markedsforholdene utviklet seg imidlertid svært ulikt i Norge og Sverige gjennom året. Mens enhetene som driver sin virksomhet i Sverige har nytt godt av det høye aktivitetsnivået i svensk økonomi, har de norske enhetene måttet tilpasse seg et fallende aktivitetsnivå. Spesielt på Sør-Vestlandet har det vært en tydelig nedgang som følge av utviklingen innen oljeindustrien.

Eierstyring og selskapsledelse

På bedriftsforsamlingsmøtet i etterkant av ordinær generalforsamling den 26. april 2015, ble det valgt nytt konsernstyre. De nye medlemmene av styret er Olav Fjell (styreleder), Mari Wilhelmsen og Asbjørn Bjørnstad. I tillegg består styret av Trond Stangeby (nestleder), Elisabeth Krokeide, Lars-Håkan Karlsson (ansattes representant) og Martin Fauchald (ansattes representant). Fullstendige opplysninger om konsernets styrende organer er publisert på www.moelven.no samt på side 11.
Morten Kristiansen, som har fungert som konstituert konsernsjef siden september 2014, ble i september 2015 fast ansatt som konsernsjef. Kristiansen er utdannet bygningsingeniør og diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har vært ansatt i Moelven i perioden fra 1981 – 1994 og igjen siden 2000. Da han ble konstituert konsernsjef i fjor høst kom han fra stillingen som direktør i Moelven Industrier ASA med ansvar for område Virkesforsyning og fiberprodukter.

Konsernstruktur

I februar ble selskapet Moelven Modus Prosjekt AS fusjonert inn i Moelven Modus AS.

I august etablerte Moelven og Västvärmlands LBC transportselskapet Woodtrans AS. Moelvens eierandel i Woodtrans AS er 34 %. Det nye selskapet vil overta flis- og trelasttransporten i Pedersens Lastebiltransport AS, og vil i oppstarten bestå av 16 vogntog som opererer i kombinasjonsmarkedet (flis, skur- og høvellast) i Sør-Norge. For Moelven innebærer etableringen en mulighet til å ta ut synergier gjennom en mer effektiv transportstyring innenfor et større geografisk område. Oppstart av virksomheten i Woodtrans AS skjedde fra 1. september.

Den 1. oktober kjøpte Moelven modulprodusenten Hedalm AS på Hjellum i Hamar kommune. Selskapet drives videre som selvstendig selskap, koordinert med øvrig modulproduksjon i konsernet, under navnet Moelven Byggmodul Hjellum AS.

Oppkjøpet gir konsernet økt spesialisering, kapasitet og evne til å levere store ordrer med kort produksjonstid i alle tre segmenter innen modulvirksomheten

- a) bygg og anlegg, b) prosjekt og c) bolig. Oppkjøpet styrker dermed konsernets posisjon som den ledende modulprodusenten i Norden. Samordningen mellom modulselskapene vil også gi synergier ved at produksjonen i større grad enn tidligere kan rendyrkes per produksjonssted.

I desember ble det inngått en avtale med Vida-konsernet om salg av eiendom, produksjonsutstyr og løsøre fra Moelven Nössemark Trä AB. All produksjonsaktivitet i selskapet ble avviklet i løpet av fjerde kvartal, og transaksjonen ble gjennomført 30. desember. Det akkumulerte driftsresultatet for 2015 er belastet med nedskrivning og tap ved salg av anleggsmidler på til sammen NOK 54,1 mill. 

Dette er Moelven-konsernet

Eierstruktur

Moelven-konsernet eies av Glommen Skog SA (29,1 %), Eidsiva Vekst AS (23,8 %), Felleskjøpet Agri SA (15,8 %), Viken Skog SA (11,9 %), Mjøsen Skog SA (11,7 %) og AT Skog SA (7,3 %). De resterende 0,4 prosent eies i hovedsak av privatpersoner.

Visjon

Moelven er et skandinavisk konsern. Alle produksjonsenhetene er lokalisert i Skandinavia, som også er hovedmarkedet. Virksomheten tar utgangspunkt i de forutsetninger det skandinaviske samfunnet gir og bygger videre på disse. Moelvens visjon er å være det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk, og konsernet skal lede an i utviklingen av bygg som er basert på skandinaviske byggetradisjoner. Innenfor denne rammen er virksomheten basert på et ønske om og en evne til å bidra til å skape gode rom – gode miljøer for å bo og arbeide i, og for samfunnsfunksjoner for øvrig. Gode skandinaviske miljøer er ofte nær naturen i form og innhold. Tre og andre naturmaterialer er viktige bestanddeler i Moelvens produksjon, og er dominerende i store deler av sortimentet. Naturlige materialer er miljøvennlige byggematerialer og -løsninger når det gjelder hus og moduler, broer og interiørprodukter.

Lokalisering

Konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge og består av 43 produksjonsselskaper fordelt på 49 produksjonssteder, samt 32 kontorer for salg, service og montering. De fleste produksjonsenhetene er bedrifter og arbeidsplasser med sterk lokal forankring i distrikter og mindre samfunn i Sørøst-Norge og den vestlige delen av Midt-Sverige.

Kontorene for salg, service og montering ligger på større steder rundt om i Norge, Sverige, Danmark, England, Tyskland og Nederland. Produksjonen i Norge og Sverige er omtrent like stor, men de svenske enhetene eksporterer en større andel av produksjonen enn de norske. Av i alt 3 426 (3 326) ansatte ved utgangen av 2015 arbeider 1 777 (1 697) i Norge, 1 621 (1 597) i Sverige, 20 (19) i Danmark og 8 (13) i andre land.

Divisjonene

Moelven tilbyr et bredt sortiment av byggprodukter og byggsystemer med tilhørende tjenester. Det skandinaviske markedet står for 85 prosent av salgsinntektene, og 85 prosent av konsernets produkter og tjenester brukes til nybygg eller renovering av boliger og næringseiendommer. En stor del av den øvrige virksomheten består av salg av biomasse til biobrensel og til masse-, papir- og sponplateproduksjon. Konsernet leverer også trevarer til møbel-, innrednings- og emballasjeindustri. Kundene er fordelt i tre hovedsegmenter: industri, handel og prosjekt, ut fra arten av deres virksomhet. Konsernet er inndelt i tre divisjoner, Timber, Wood og Byggsystemer, som fokuserer på hvert av de respektive hovedsegmentene. I tillegg kommer rapporteringsområdet Øvrige, som består av eierselskapene, virkesforsyning, fiberprodukter og bioenergi.

Timber

Divisjon Timber består av 14 produksjonsselskaper og 4 salgskontorer som leverer industritre, komponenter og flisprodukter av lokal gran og furu.

Kundene er i hovedsak industriforetak som kjøper innsatsvarer til egen produksjon av konstruksjonsvirke, limtre, panel, gulv, lister, møbler, vinduer, emballasje, plate- og papirprodukter, samt bioenergi. Om lag 55 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2015 var antallet ansatte 679 (703), hvorav 237 (245) i Norge, 434 (450) i Sverige og 8 (8) i andre land.

Wood

Divisjon Wood består av 19 produksjonsselskaper, 3 kundesentre og ett prosjektsalgsselskap. Hovedproduktene er hvitt og impregnert byggtre, utvendig kledning, plater, komponenter og flisprodukter samt interiørprodukter som listverk, gulv og innvendige paneler. 

Wood driver også handel med produkter som er fremstilt av andre bedrifter. Nesten 80 prosent av produksjonen selges gjennom byggevarehandelen. Wood er en av de ledende leverandørene på det skandinaviske markedet, og cirka 90 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2015 var antall ansatte 1 009 (993), hvorav 564 (522) i Norge, 425 (452) i Sverige og 20 (19) i Danmark.

Byggsystemer

Divisjon Byggsystemer består av 8 produksjonsselskaper fordelt på 13 produksjonssteder og 24 salgs-, service- og monteringskontorer. Byggsystemer er inndelt i virksomhetsområdene Limtre, Byggmoduler og Bygginnredning, som alle tre er markedsledende i Norge og Sverige, samt Elektrotjenester i Norge. 

Divisjonens kunder innen bygg og entreprise kjøper kundetilpassede byggmoduler, fleksible bygginnredningssystemer med tilhørende tjenester, avanserte limtrekonstruksjoner samt elektriske installasjonstjenester. Limtrevirksomheten har i tillegg til broer og bærekonstruksjoner også et betydelig salg av standard limtrebjelker gjennom byggevarehandelen og komponenter til ferdighusindustrien. Driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2015 var antall ansatte 1 607 (1 498), hvorav 927 (837) i Norge, 680 (656) i Sverige og 0 (5) i Storbritannia. For å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i produksjonskapasiteten til å møte sesong- og konjunktursvingningene i markedet, benytter divisjonen innleid arbeidskraft. Innleide medarbeidere inngår ikke i tallene for antall ansatte. Det arbeides imidlertid etter et prinsipp om at arbeidskontrakter, rettigheter og plikter, foruten tidsbegrensningen i ansettelsesforholdet, skal være lik som for fast ansatte. 

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR, IKT og innkjøp. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår gjennom selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS og Vänerbränsle AB. I tillegg inngår Moelven Bioenergi AS.

Ved utgangen av 2015 var antall ansatte 131 (132), hvorav 49 (45) i Norge og 82 (87) i Sverige.

Samfunnsansvar

Styret har behandlet og godkjent konsernets overordnede strategi og retningslinjer vedrørende HMS, sosialt ansvar, miljø og konkurranselovgivning. Omtalen av disse områdene inngår i styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Driftsinntekter og resultater

Driftsinntektene økte med 9,8 prosent sammenlignet med året før, inkludert oppkjøp av virksomhet. Driftsresultatet økte med 5,5 prosent. EBITDA, som ikke inkluderer nedskrivning og tap ved salg av anleggsmidler, økte med 13,0 prosent sammenlignet med 2014. I sum har leveransevolumene i 2015 vært høyere enn året før, men til lavere priser. For de tømmerforbrukende enhetene har reduserte markedspriser for industritre, flis- og fiberprodukter delvis blitt kompensert av reduserte priser for sagtømmer.

Varelagerkalkylene, som utarbeides etter FIFO-prinsippet, gjennomgås jevnlig for å korrigere for utviklingen i råvarekostnad. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene ga dette grunnlag for prisjusteringer på til sammen minus NOK 45,6 mill i 2015 og pluss NOK 48,6 i 2014. Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Det interne forbedringsarbeidet og omstruktureringen som har blitt høyt prioritert gjennom 2015 er ressurskrevende, men har gitt gode resultater.

2015 har vært det første året i en treårsplan for å bringe konsernets lønnsomhet opp på målsatt nivå. Arbeidet vil derfor fortsette på samme måte i 2016 og 2017.

Resultatet for 2015 er belastet med nedskrivning og tap ved salg av anleggsmidler på til sammen NOK 54,1 mill. Posten er i sin helhet knyttet til salg og avvikling av virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB. Eiendommen, samt produksjonsutstyr og løsøre ble solgt i desember.

I forbindelse med oppfølgingen av prosjektporteføljen innen Elektrovirksomheten, ble det i løpet av 2015 regnskapsført avsetninger for mulige tap på til sammen NOK 40,0 mill. Tilsvarende belastning i 2014 utgjorde NOK 9 mill.

I løpet av høsten 2015 ble konsernets gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger i Norge konvertert til innskuddspensjon. Endringen ga en positiv engangseffekt på driftsresultatet på NOK 26,5 mill.

I 2014 ble driftsresultatet for fjerde kvartal og året samlet positivt påvirket av inntektsføring av refusjoner fra kollektive sykeforsikringsordninger i Sverige med til sammen NOK 6,7 mill.

Netto finanskostnader eksklusive verdiendringer på finansielle instrumenter var noe høyere i 2015 enn året før. Netto rentebærende gjeld har vært lavere gjennom 2015, men samlet lånekostnad har vært høyere etter refinansieringen som ble gjennomført ved halvårsskiftet i 2014. Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring av valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke kontante poster knyttet til dette utgjorde NOK 5,6 mill (minus 30,4). Markedsverdien av både valuta- og rentesikringene bedret seg sammenlignet med året før, mens stadig fallende kraftpriser medførte en negativ utvikling for strømsikringene.

 

Timber

årsberetning timber tabell 1 N

Markedsmessig var inngangen til 2015 var preget av en viss usikkerhet og avventende holdning blant kundene i det internasjonale markedet for industritre. Kombinert med høye produsentlagre bidro dette til fallende priser, spesielt for furuprodukter. Denne utviklingen fortsatte store deler av året, og spredte seg gradvis fra utgangspunktet på eksportmarkedene i Europa, Midt-Østen og Nord-Afrika, og over til det svenske hjemmemarkedet. I løpet av fjerde kvartal var det imidlertid en viss positiv utvikling for granprodukter, mens den fallende trenden for produkter av furu flatet ut.

Den underliggende etterspørselen var tilfredsstillende gjennom 2015, til tross for at vanskelige finansielle forhold på enkelte av eksportmarkedene i Midt-Østen og Nord-Afrika har gjort eksporten til disse markedene mer ressurskrevende enn normalt.

En svak kurs på både svenske og norske kroner har bidratt til å redusere prisnedgangen i disse hjemvalutaene, samt at konkurransekraften på eksportmarkedene til en viss grad er opprettholdt. For året samlet var leveransevolumene høyere enn i 2014, men til noe lavere priser.

Råstofftilgangen har vært tilfredsstillende og prisene for sagtømmer var noe lavere enn i 2014. Samlet var også prisene for flis- og fiberprodukter noe lavere enn fjoråret. På grunn av prisutviklingen er resultatet belastet med prisjustering på beholdninger på samlet minus NOK 23,0 mill. Tilsvarende justering i 2014 ga en positiv effekt på NOK 17,2 mill.

Selv om mange enheter kan vise til gode resultater som følge av internt forbedringsarbeid, er det fortsatt for mange enheter med for høye enhetskostnader. Det pågående forbedringsarbeidet fortsetter med høy intensitet for å redusere enhetskostnadene og bringe selskapene med for svak inntjening opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.

Ved utgangen av året kom man til enighet med Vida-konsernet om salg av eiendom, produksjonsutstyr og løsøre fra Moelven Nössemark Trä AB. All produksjonsaktivitet i selskapet ble avviklet i løpet av fjerde kvartal, og transaksjonen ble gjennomført 30. desember. Det akkumulerte driftsresultatet for 2015 er belastet med nedskrivning og tap ved salg av anleggsmidler på til sammen NOK 54,1 mill.

Konverteringen av de gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge til innskuddspensjon ga en positiv engangseffekt på driftsresultatet på NOK 2,1 mill i 2015. I 2014 er driftsresultatet positivt påvirket av inntektsføring refusjoner fra kollektive sykeforsikringsordninger i Sverige med til sammen NOK 3,4 mill.

Wood

årsberetning Driftsinntekter og resultater wood tabell 2 N

Markedsaktiviteten i 2015 var tilfredsstillende både i Sverige og Norge, og fulgte de normale sesongmessige variasjonene gjennom året. I Danmark er organisasjonen tilpasset markedsaktiviteten, som har vært stabil på et lavt nivå.

For divisjonen samlet var leveransevolumene høyere enn i 2014, men til priser som i sum var noe lavere.

Mange enheter hadde i løpet av 2015 god fremgang som følge av det pågående forbedringsarbeidet. I hele divisjonen fortsetter dette arbeidet med høy intensitet for å opprettholde konkurransekraften og for å bringe de enhetene som fortsatt har for svak inntjening opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå. I tillegg til driftsforbedringer har Wood-divisjonen lykkes godt med sitt HMS-arbeid. I løpet av 2015 er antall skader per million arbeidede timer (H1) redusert fra 18,2 til 8,9.

For divisjonens høvlerier, som benytter industritre som råstoff, var råstoffkostnaden for året sett under ett på nivå med 2014.

For divisjonens tømmerforbrukende enheter var tilgangen på sagtømmer tilfredsstillende gjennom 2015 og prisene var noe lavere. Samlet var prisene for flis- og fiberprodukter også noe lavere. På grunn av prisutviklingen er resultatet belastet med prisjustering på beholdninger på NOK 22,6 mill (pluss 31,4).

Konverteringen av de gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge til innskuddspensjon ga en positiv engangseffekt på driftsresultatet på NOK 4,6 mill i 2015. I 2014 er driftsresultatet positivt påvirket av inntektsføring av refusjoner fra kollektive sykeforsikringsordninger i Sverige med til sammen NOK 1,3 mill.

Byggsystemer

årsberetning Driftsinntekter og resultater byggsytemer tabell 3 N

Etter fremgang for samtlige forretningsområder, økte både driftsinntekter og resultat sammenlignet med samme periode i fjor for divisjonen samlet. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var NOK 272 mill høyere enn på samme tid foregående år Konverteringen av de gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge til innskuddspensjon ga en positiv engangseffekt på driftsresultatet på NOK 17,2 mill. I 2014 er driftsresultatet positivt påvirket av inntektsføring av refusjoner fra kollektive sykeforsikringsordninger i Sverige med til sammen NOK 2,0 mill.

Limtrevirksomheten i Norge hadde i 2015 et tilfredsstillende aktivitetsnivå innen både standard limtre og prosjekt, i et marked hvor konkurransen fra utenlandske aktører er noe redusert på grunn av valutasituasjonen . For virksomheten i Sverige var aktivitetsnivået for lavt gjennom første halvår, men en positiv utvikling i andre halvår og en økende markedsandel gjorde at nivået ved utgangen av året var tilfredsstillende.

Det er først og fremst standard limtre til småhus, men også prosjektmarkedet som er bedret sammenlignet med fjoråret. Volummessig var leveransene til det svenske markedet blant de høyeste noen gang i årets siste kvartal. Virksomheten i Sverige har, etter utilfredsstillende resultater i 2014, gjennomført omstruktureringer og rasjonaliseringstiltak, og hadde ved utgangen av året forbedret lønnsomheten betydelig sammenlignet med situasjonen et år tidligere. Full effekt av de sist implementerte tiltakene oppnås imidlertid ikke før i løpet av første kvartal 2016.

Bortsett fra forpliktelser knyttet til ferdigstillelse av eldre, langsiktige prosjekter har Elektrovirksomheten i løpet av 2015 blitt restrukturert. Innen kjernevirksomheten til den restrukturerte delen av Elektrovirksomheten, det vil si mindre prosjekter og serviceoppdrag, var aktivitetsnivået godt i 2015 og resultatene utviklet seg tilfredsstillende gjennom året. Ordrereserven ved utgangen av 2015 var god. For den delen av selskapet som står for ferdigstillelse av eldre, større prosjekter var det nødvendig å nedvurdere prosjektporteføljen ytterligere. Resultatet for 2015 er totalt belastet med NOK 40,0 mill. etter nedvurderinger på NOK 6,0 mill i første kvartal, NOK 22,0 mill i andre kvartal og NOK 12,0 mill i fjerde kvartal.

For Byggmodulvirksomheten i Sverige var markedsaktiviteten og ordreinngangen meget god gjennom hele 2015. Resultatet for 2015ble det beste noen gang. Hovedårsakene er økt andel av prosjekter med høy standardiseringsgrad, samt økt produktivitet i fabrikk.

På markedet for modulbaserte bygg i Norge var aktiviteten gjennom årets tre første kvartaler noe bedre enn i 2014, men falt tilbake på nivået fra ett år tidligere i løpet av fjerde kvartal. Den samlede aktiviteten for Moelvens modulproduksjon i Norge økte som følge av oppkjøpet av modulprodusenten Hedalm AS på Hjellum i Hamar kommune. Transaksjonen ble gjennomført den 1. oktober.

Selskapet drives videre som eget selskap, koordinert med øvrig modulproduksjon i konsernet, under navnet Moelven Byggmodul Hjellum AS. Oppkjøpet gir konsernet økt spesialisering, kapasitet og evne til å levere store ordrer på kort sikt i alle tre segmenter innen modulvirksomheten - a) bygg og anlegg, b) prosjekt og c) bolig. Oppkjøpet styrker dermed konsernets posisjon som den ledende modulprodusenten i Norden. Ved utgangen av 2015 pågikk det flere tiltak for å effektivisere produksjonen og rendyrke produksjonskonseptene per fabrikk. Dette vil være gjennomført i løpet av første kvartal 2016. All norsk modulproduksjon til boligformål vil skje på fabrikken på Hjellum, mens øvrige moduler produseres i Moelv.

For Bygginnredningsselskapene var markedsaktiviteten innen nybygg god for den svenske delen av virksomheten, spesielt i storbyene Stockholm, Gøteborg og Malmø. ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg) hadde et stabilt godt aktivitetsnivå gjennom kvartalet.

Markedsaktiviteten i Norge var, til tross for en viss bedring på det sentrale østlandsområdet i løpet av fjerde kvartal, fortsatt vikende sammenlignet med 2014. Nedgangen er markant på Sør-Vestlandet, og gjelder generelt nybygg i større grad enn ROT-markedet, selv aktiviteten er noe svekket også innen dette segmentet.

Øvrige virksomheter

årsberetning øvrige tabell 4 E

Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter disse produktene, er det etablert togløsninger for uttransport. Ordningen innebærer en økt ekstern omsetning på grunn av at det nå kjøpes massevirke som omsettes videre eksternt. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden, og risikoen er begrenset.

Resultatet for 2015 inkluderer et positivt netto resultat på NOK 5,0 mill fra badwill knyttet til oppkjøp samt eliminering av internfortjeneste i varelager. I tillegg kommer en positiv engangseffekt på NOK 3,5 mill som følge av at konsernets gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger i Norge ble endret til innskuddspensjon. Driftsresultatet for 2014 er belastet med avsatt lønn for 18 måneder til tidligere konsernsjef i henhold til retningslinjene beskrevet i note 28 til konsernregnskapet.

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av 2015 er det gjennomført investeringer på totalt NOK 215,8 mill (195,1). Investeringene har i hovedsak vært rettet mot nødvendig reparasjon og vedlikehold. Det har i større grad enn i 2014 blitt igangsatt investeringsprosjekter av strategisk karakter. For å realisere forbedringen av konsernets lønnsomhet som er beskrevet i strategiplanen vil andelen strategiske investeringer øke ytterligere i 2016. Avskrivningene i 2015 var NOK 291,2 mill (286,5). I tillegg ble anleggsmidlene til Moelven Nössemark Trä AB nedskrevet med NOK 47,9 mill i andre kvartal og senere solgt i fjerde kvartal. Ved utgangen av året var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 4 778,1 mill (4 653,2).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet var NOK 584,6 mill (351,5). Forbedringen sammenlignet med 2014 skyldes hovedsakelig bedret underliggende lønnsomhet og mindre oppbygging av arbeidskapital i andre halvår. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var NOK 100,7 mill (minus 72,2).

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 110,4 (1 353,1) ved utgangen av året. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 31,5 mill (27,1). Likviditetsreserven var NOK 631,0 mill (238,7). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Konsernets langsiktige finansiering består av to lånefasiliteter med en trekkramme på total NOK 1 575 mill. NOK 225 mill forfaller i september 2016 og hovedfasiliteten forfaller ved utgangen av første halvår 2017. Prosessen for refinansiering av begge fasilitetene ble innledet i januar 2016. Kortsiktig gjeld i balansen ved årsskiftet skyldes trekk i lånefasiliteten som forfaller i 2016. Dette trekket kan dekkes av ubenyttede trekkrammer i hovedfasiliteten.

Egenkapitalen ved utgangen av året var NOK 1 756,9 mill (1 592,3) som tilsvarer NOK 13,56 (12,29) per aksje. Konverteringen av de gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge til innskuddspensjon ga, i tillegg til inntektsføringen over resultatet, en direkte økning i egenkapitalen med NOK 37,5 mill. Utdelingen av utbytte for 2014 med totalt NOK 51,8 mill ble besluttet i desember, og dermed belastet egenkapitalen i først i fjerde kvartal. Egenkapitalandelen ved utgangen av året var 36,8 prosent (34,2). Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene.

Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. For året samlet har det vært en økning i egenkapitalen knyttet til valutavariasjoner på NOK 61,7 mill (12,3). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen. Egenkapitalandelen i prosent er derfor mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Risiko

Konsernets resultat og balanse påvirkes av flere eksterne faktorer som i liten eller ingen grad kan påvirkes av Moelven.

Konsernets resultat og balanse påvirkes av flere eksterne faktorer som i liten eller ingen grad kan påvirkes av Moelven.

På noen av de risikoområdene som påvirker konsernet, finnes det fungerende finansmarkeder hvor risikoen for svingninger kan avhjelpes. Dette gjelder for eksempel renter, valutaer og elektrisk kraft.

Konsernets innstilling til finansiell risiko er at det er den industrielle virksomheten fremfor finanstransaksjoner, som skal skape de nødvendige forutsetningene for lønnsomhet. Hovedmålet i retningslinjene for bruk av finansielle instrumenter, er å redusere kurssvingninger og skape økt forutsigbarhet. På andre områder som råstoff, ferdigvarer og prosjekt må det benyttes andre metoder for sikring. I den grad det er mulig, benyttes for eksempel fastpriskontrakter eller indeksreguleringer. Konsernets sammensetning av enheter som retter seg mot forskjellige hovedmarkeder fungerer også risikoreduserende. Hovedmarkedene påvirkes sjelden på samme tid i en konjunktursyklus, samtidig som stordriftsfordeler kan utnyttes på kostnadssiden. 

Priser på ferdigvarer

Moelven-konsernets enheter opererer i markeder med fri konkurranse og mange aktører. Prisdannelsen skjer derfor fritt på markedet og vil ved uendrede volumer påvirke konsernet slik sensitivitetstabellen viser.

Priser på sagtømmer

I 2015 produserte og foredlet konsernet 4,0 millioner faste kubikkmeter sagtømmer av gran og furu til en verdi av cirka NOK 2 500 mill, inkludert transportkostnader. Gran og furu står for tilnærmet like deler av tømmerråvarene. Moelven eier ikke egen skog, men kjøper alt tømmer fra eksterne leverandører. Disse leverandørene er på sin side avhengig av fungerende markeder innenfor akseptable transportavstander, samt tilfredsstillende prisnivåer for både sagtømmer og massevirke.

Tømmerkostnaden utgjør den klart største enkeltkostnaden for konsernet, og endringer i tømmerprisen gir dermed raskt store utslag i marginene.

Det er både en prisrisiko og en volumrisiko i forbindelse med dette. Konsernet fokuserer derfor på å inngå prisavtaler som i størst mulig grad lar tømmerprisen korrelere med dokumenterte endringer i ferdigvareprisene.

Priser på flis og biomasse

Prisene på celluloseflis og biomasse, som kommer fra sag- og høvleriproduksjonen i Timber og Wood, er av stor betydning for konsernets inntekter. Selv om det arbeides kontinuerlig for å bedre råstoffutnyttelsen, blir bare rundt halvparten av tømmerstokken til industritre etter at den har passert gjennom et sagbruk. Den resterende halvparten er bark, spon, celluloseflis og biomasse. En del av dette benyttes i egen energiproduksjon, mens det

øvrige omsettes til sponplate-, bioenergi- og papirindustrien. Siden en endring av fortjenestemarginen for disse produktene har direkte innvirkning på konsernets resultat, er avstand til kundene og tilgang på effektive logistikkløsninger for vei- eller jernbanetransport av stor betydning.

Strømpriser

Prisene på elektrisk kraft er en annen viktig faktor som påvirker konsernets lønnsomhet. Via konsernets strømleverandører kjøpes det årlig inn ca. 185 GWh elektrisk kraft på kraftbørsen Nasdaq OMX Commodities.

I henhold til konsernets finanspolicy skal behovet for elektrisk kraft sikres mot prissvingninger for å sikre stabilitet og forutsigbarhet. Forventet kraftbehov prissikres innenfor gitte maksimums- og minimumsrammer gjennom handel med terminkontrakter på Nasdaq OMX Commodities med en sikringshorisont på maksimalt 5 år.

Renterisiko

Konsernets netto rentebærende gjeld gir grunnlag for renterisiko. Hoveddelen av gjelden er i svenske kroner, og det er derfor rentenivået i Sverige som er viktigst for utviklingen av konsernets rentekostnad. Konsernselskapene skal finansieres med lån fra morselskapet. Alle eksterne låneopptak gjøres av morselskapet, som også foretar rentesikring i henhold til finanspolicyen. Sikringsinstrumenter som kan benyttes er ordinære renteswapper, FRAer og sammensatte swapper av typer som normalt benyttes til slike formål. Som mål på omfanget at rentesikringen benyttes durasjon beregnet samlet for utestående gjeld og sikringsforretninger. Samlet durasjon skal være minimum 12 md og maksimum 60 md. Det skal ikke inngås rentesikringsavtaler med en løpetid på mer enn 10 år.

Valutarisiko

Om lag 15 prosent av konsernets driftsinntekter kommer fra markeder utenfor Skandinavia og medfører valutakursrisiko.

Det er i tillegg en betydelig handel konserninternt og –eksternt med både råstoff og ferdigvarer mellom Sverige til Norge. De viktigste valutakryssene er EURSEK,GBPSEK, SEKNOK og EURNOK. Moelven benytter valutaterminer for å motvirke større kontantstrømsvingninger som følge av variasjoner i valutakursene. På grunn av de sikringsstrategiene som er valgt, må endringene være varige for at de skal få full effekt for konsernets lønnsomhet. I sikringsperioden kan det gjøres operative tilpasninger som kompenserer for de eksterne endringene. Av konsernets totale balanse er rundt halvparten knyttet til virksomhet i Sverige. Balansetallene vil derfor påvirkes av kursforholdet mellom svenske og norske kroner. Egenkapitalen er delvis sikret mot dette ved at aksjeinvesteringen i de fleste av konsernets svenske datterselskaper er finansiert i svenske kroner. Sum egenkapital som er eksponert for valutarisiko, utgjorde ved utgangen av 2015 SEK 701,0 mill (632,3).

Kredittrisiko

Det er konsernets policy at kredittsalg over en viss størrelse skal sikres enten i form av garantier eller kredittforsikring. I praksis er kredittforsikring mest brukt. Det finnes interne retningslinjer og oppfølgingsrutiner for usikret salg, som kun forekommer når annen sikring ikke er mulig.

Likviditetsrisiko

Konsernets fremmedkapitalfinansiering består av to langsiktige trekkfasiliteter med rammer på henholdsvis NOK 1 350 mill som løper frem til juni 2017 og NOK 225 mill som har endelig forfall i september 2016. Låneavtalene inneholder alminnelige misligholdsklausuler med hensyn til egenkapitalandel, netto egenkapitalverdi og gjeldsgrad. Per 31. desember 2015 var konsernets nøkkeltall bedre enn nivåene hvor misligholdsklausulene brytes. I tillegg til de langsiktige trekkfasilitetene har konsernet i sine banksystemer også kredittrammer på til sammen ca. NOK 312 mill som fornyes årlig.

Risiko for skader og produksjonsavbrudd

Konsernet har en policy for industriforsikringer som er sentralstyrt og som følges av alle selskapene. Policyen gir retningslinjer for forsikringsdekninger, forebyggende tiltak, risikokartlegging og utarbeidelse av kontinuitetsplaner. Kontinuitetsplanene er et sentralt planverk når en eventuell brann/skade inntrer. Planene ivaretar den umiddelbare innsatsen, katastrofehåndteringen og evnen til fortsatte leveranser til kundene. Konsernet er gjennom sin industriforsikring forsikret mot økonomiske tap som overstiger NOK 3 mill per enkelttilfelle.

Risiko for omdømmetap

Moelven legger stor vekt på å opprettholde et godt omdømme. Dette måles regelmessig gjennom en merkevareundersøkelse som gjennomføres av eksterne samarbeidspartnere. Det finnes en økonomisk risiko knyttet til tap av omdømme for Moelven. Omdømmerisikoen er ikke kvantifisert. Åpenhet preger konsernets måte å forholde seg utad til samfunn og medier, samt innad til medarbeiderne i konsernet. I samsvar med Moelvens merkevareplattform gjelder dette uansett om det handler om positive eller negative forhold for Moelven.

Risiko for miljøkostnader

Moelven-konsernets virksomheter følger gjeldende lover og regler med hensyn til påvirkning av det ytre miljø. Konsernet har gjort avsetninger i regnskapet for alle kjente forpliktelser i forbindelse med miljøvern. Formålet med konsernets miljøpolicy er å minimere risikoen for negativ påvirkning av det ytre miljø og dermed også risikoen for miljøkostnader.

årsberetning Risiko Sensitivitetsanalyse N

Menneskelige ressurser

Konsernets personalidé er å gi mennesker som vil, muligheter. Personalidéen legger føringer for konsernets mål når det gjelder hvilke personer som rekrutteres, hvilken kompetanse som etterspørres, hvilke lønns- og arbeidsbetingelser som tilbys, hvordan nyansatte introduseres, hvilke utviklings- og karrieremuligheter som tilbys, samt hvordan eventuelle nedbemanninger håndteres.

Medarbeidere

Moelven hadde 3 426 ansatte ved utgangen av 2015, sammenlignet med 3 326 ansatte ved utgangen av 2014. For en mer detaljert beskrivelse av HMS-området, vises det til styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Moelven hadde 3 426 ansatte ved utgangen av 2015, sammenlignet med 3 326 ansatte ved utgangen av 2014

Rekruttering og utvikling

Moelven arbeider strategisk med både intern og ekstern rekruttering. Kompetente medarbeidere er avgjørende for konsernets konkurranseevne, og det er viktig at Moelven fremstår som en attraktiv arbeidsgiver.

Moelven satser på langsiktige ansettelsesforhold og etterstreber å gi sine medarbeidere muligheter til å utvikle seg i jobben. Motiverte og kompetente medarbeidere oppmuntres til å gå videre i sin utvikling, blant annet gjennom interne lederutviklingsprogrammer.

Påvirkning på det ytre miljø

Bærekraft er en av Moelven-konsernets grunnverdier. Miljøhensyn er en naturlig del av det daglige arbeidet, og det pågår et kontinuerlig arbeid for å redusere påvirkningen på det ytre miljøet. Moelven tar ansvar for miljøet gjennom bærekraftig og langsiktig bruk av fornybare ressurser. Industriproduksjonen er i stort omfang basert på bruken av tre, og innholdet av tre i sluttproduktene er svært høyt for de fleste virksomhetene. Tre som materiale har mange positive miljømessige sider, blant annet ved at det binder karbondioksid. Skogsråvarer som inngår i Moelvens produksjon ender i all hovedsak som produkter eller biobrensel. Det produseres derfor lite avfall i konsernet. Målsettingen er at alle fraksjoner av tre skal behandles som potensielle innsatsfaktorer i produktene og bidra til den samlede verdiskapingen. Celluloseflis, tørrflis, spon og bark fra sagbrukene får stadig større økonomisk og miljømessig betydning. Fjernvarmeanlegg bruker tørrflis, spon og bark som brensel, og konsernets egne fyringssentraler bruker flis og bark.

Skogsråvarer som inngår i Moelvens produksjon ender i all hovedsak som produkter eller biobrensel

For de virksomhetene innen konsernet som i mindre grad benytter skogsråvarer i sin produksjon, bidrar den industrialiserte byggeprosessen til å begrense miljøpåvirkningen sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder.

For en mer detaljert beskrivelse, vises det til styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Innovasjon

Moelvens innovasjonssatsning er å drive utvikling og innovasjon knyttet til konkret anvendelse av et produkt eller i en produksjonsprosess. Ansvaret for innovasjon ligger hos konsernledelsen. Innovasjonsprosessene foregår som regel på det enkelte virksomhetsområdet, hvor også kompetansen er størst. Der det er større deler av Moelven som driver fram og har nytte av et innovasjonsområde, skjer dette i felles prosjekter. Konsern skal legge forholdene til rette for innovasjon og tilføre ressurser, støtte og koordinering. I hovedsak drives forskning og utvikling i Moelven på prosjektnivå, relatert til kommersiell drift.

Produktinnovasjon

For byggmodulselskapene har utviklingen av kostnadseffektive og markedstilpassede konsepter for modulbaserte bygg i flere etasjer vært en forutsetning for virksomheten slik den fremstår i dag. Det funksjonelle og estetiske er under stadig endring i takt med teknologisk utvikling og markedstrender. For å beholde markedsposisjonen i nåværende markeder samt å vokse videre i andre segmenter, er satsning på innovasjon og utvikling av nye løsninger sentralt.

Det nyutviklede boligkonseptet i Norge med tilhørende spesialisering av prosessene er et godt eksempel på dette.
Bygginnredningsselskapene retter seg mot et marked hvor markedstrendene endrer seg raskt. Produktutvikling og innovasjon er derfor en høyt prioritert og kontinuerlig prosess. 

Limtrevirksomheten har i flere år ligget langt fremme i utviklingen av nye produkter og tekniske løsninger, og har både i egen regi og i samarbeid med kunder gjennomført flere store innovasjonsprosjekter de senere årene.  Utviklingen av knutepunktsteknologien er grunnlaget for limtrebruer og haller med store spenn, samt bygg i flere etasjer.

 

«Den nye Mjøsbrua»  Kilde: Statens vegvesen

I Moelven Wood er produktutvikling av stor betydning for at produkttilbudet både skal kunne følge de skiftende markedstrendene, og at produktene skal tilfredsstille de kvalitets- og funksjonalitetskrav som stilles.

Målsettingen er å kunne tilby kundene markedets beste, bredeste og mest moderne produktsortiment. Innovasjonsarbeidet er delt i to hovedretninger. Den ene tar sikte på å utvikle moderne produkter som bidrar til å skape inspirasjon og nye trender hos sluttbruker. Den andre hovedretningen har som målsetting å forenkle arbeidet med produktene på byggeplass. Eksempler på slike løsninger er ferdigbehandlet innvendig panel med skjult spikring, ulike golvløsninger, plateprodukter med redusert bredde for å gjøre håndtering enklere, ferdig kappede lengder osv.

Prosessinnovasjon

For prosjektdelen av limtrevirksomheten er bruk av nyutviklet teknologi til bearbeiding av enkeltelementer i de bærende konstruksjonene en forutsetning for å kunne levere kompliserte systemer med høy kvalitet.

For den delen av limtre som retter seg mot byggevarehandelen og for videreforedlingsenhetene i Wood er logistikksystemene av stor betydning for at kostnader og miljøpåvirkning fra transport skal reduseres, og for at kundenes tilgang til et bredt produktsortiment med korte leveringstider skal kunne sikres.

Det pågår derfor et kontinuerlig innovasjonsarbeid for å optimalisere logistikksystemene.

For de tømmerforbrukende enhetene i Timber og Wood er det i første rekke optimalisering av produksjonsprosessene som står sentralt. Målsettingen er å ivareta verdiene som ligger i råstoffet. Bruk av røntgenfotografering, kamerasortering, og maskinell styrkesortering er verktøy som bidrar til dette.

For modul- og innredningsvirksomheten er utvikling og videreutvikling av tekniske løsninger for produksjon, sammenkobling av tekniske installasjoner og montering på byggeplass vært viktig for å kunne drive lønnsom industriell produksjon av modulbaserte byggeløsninger, samt å kunne utnytte konkurransefortrinnet som ligger i rask ferdigstilling på byggeplass.

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse i Moelven-konsernet tar utgangspunkt i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse fra oktober 2014. Styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring i henhold til Regnskapslovens § 3-3b er innarbeidet i beretningen om eierstyring og selskapsledelse. For ytterligere informasjon om styret og ledende ansatte vises det til note 28.

Anvendelse av årets resultat

Styrets utbyttepolitikk har som utgangspunkt at Moelvens aksjonærer skal få en forutsigbar og tilfredsstillende kontantavkastning på sin aksjeinvestering. Utbyttepolitikken gir føringer for hvor mye av overskuddet, eller eventuelt fri egenkapital i år med underskudd, som skal deles ut som utbytte. Konsernets årsresultat for 2015 var NOK 117,0 mill (88,4). Egenkapitalandelen er på 36,8 prosent (34,2). Konsernet har tilstrekkelig egenkapital til å kunne dele ut utbytte i henhold til gjeldende utbyttepolicy. Basert på resultatet for 2015 betyr dette NOK 0,45 per aksje. De normale sesongvariasjonene i konsernets kapitalbinding og egenkapitalandel gjør imidlertid at styret ber Generalforsamlingen om å delegere kompetansen til å dele ut utbytte til styret, begrenset oppad til NOK 58.294.072. En utdeling av utbytte forutsetter at selskapet har tilstrekkelig egenkapital og likviditet på tidspunktet hvor utbytte vedtas av styret.

Morselskapet Moelven Industrier ASA, som deler ut utbytte for konsernet, hadde i 2015 et årsresultat på minus NOK 7,5 mill etter mottatte konsernbidrag og aksjeutbytte fra datterselskapene. Det negative årsresultatet og avsetning til utbytteutdeling foreslås dekket gjennom overføring fra annen egenkapital i sin helhet. Selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital og likviditet til utbytteutdelingen på tilpasset tidspunkt for utbyttebeslutning.

Hendelser etter balansedagen

Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som påvirker det avlagte regnskapet.

Forutsetning om fortsatt drift

I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter styret at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra fortsatt drift, er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Fremtidsutsikter

Mens man i Norge har en situasjon hvor oljebremsen i stadig større grad legger en demper på et høyt aktivitetsnivå i økonomien, er andre og mindre oljeavhengige markeder inne i en annen fase av sine konjunktursykluser. I Sverige er aktivitetsnivået bedre enn på lenge og den amerikanske økonomien er i bedring. I Kina er aktiviteten fallende, mens Midtøsten og Nord-Afrika er preget av uro og offentlige reguleringer som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene.

Det forventes en positiv endring i prisbildet for industritre internasjonalt i løpet av første kvartal.

Spesielt gjelder dette sentrumsprodukter samt bedre kvaliteter i gran. For furu er situasjonen fremdeles utfordrende på en del eksportmarkeder, noe som kan gjøre det nødvendig å begrense produksjonen. Valutasituasjon bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene, spesielt i de markedene hvor handelen skjer i EUR eller USD.

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med foregående år, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene med unntak av Sør-Vestlandet ventes å holde seg høy. Konkurransen fra utenlandske aktører er fallende på grunn av valutasituasjonen. I Sverige kan endringene i regelverket knyttet til ROT-avdraget gi en viss dempende effekt på ROT-markedet. Behovet for nye boliger er imidlertid fortsatt stort og bidrar til å drive aktiviteten i nybyggmarkedet. I sum forventes det Svenske markedet også å ligge på samme nivå som i 2015.

Tømmerlagrene ved inngangen til året er tilfredsstillende med hensyn på de produksjonsplaner som foreligger for første halvår. Det forventes god tilgang på sagtømmer utover vinteren.

For limtre ser den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner ut til å opprettholdes i 2016.

I både Norge og Sverige er det god etterspørsel etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler, aldershjem og ikke minst flyktningmottak.
Markedet for systeminnredninger har et meget høyt aktivitetsnivå i Sverige, først og fremst i tilknytning til Stockholm, Gøteborg og Malmø. Det norske markedet er vikende, og kapasitetstilpasninger vil bli nødvendig. I både Norge og Sverige kan ROT-markedet få en viss økning i aktivitetsnivået som følge av behovet for ombygging av tomme lokaler til flyktning- og asylmottak. 

For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til økt lønnsomhet i den underliggende driften.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, men likevel kan realisere synergier på tvers av divisjonsinndelingen, gir konsernet et godt utgangspunkt inn i 2016. I sum forventes resultatet å bli noe bedre enn i 2015. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent. For å sikre at konsernet har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet, ble prosessen med refinansiering av konsernets langsiktige gjeld påbegynt i januar 2016.

Fortsett til Årsregnskap